خدمات

خدمات قابل ارائه

علاوه بر اقدامات جراحی تخصصی چشم پزشکی مانند آب مروارید، ناخنک و ... اقدامات زیر به صورت فوق تخصصی ارائه می گردد.